Algemene voorwaarden consument

Algemene Voorwaarden opreis.nl
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van reizen bij opreis.nl en gelden tussen partijen 1. de afnemer, verder te noemen consument, en 2. opreis.nl BV.

De overeenkomst
Tenzij anders is vermeld, treedt opreis.nl bij het aanbod van reizen op deze website op als bemiddelaar, en sluit de consument een overeenkomst met de aanbieder van de reis. De afgenomen reis wordt verzorgd door de aanbieder van deze reis.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Het correct en volledig doorgeven van persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de consument. Eventuele extra kosten als gevolg van het doorgeven van onjuiste gegevens zijn voor rekening van de consument.

Het reisaanbod op deze website is krachtens de wet uitgesloten van het herroepingsrecht van de consument. Na het aangaan van een overeenkomst ontvangt de consument de nieuwsbrief van opreis.nl. Hiervoor kan consument zich altijd weer afmelden.

Reisaanbod
Het aanbod wordt zorgvuldig omschreven op de website. De beschrijving is dusdanig dat de consument op basis van teksten, prijzen, afbeeldingen en mogelijke andere informatie, een goede indruk krijgt van het aanbod, en consument op basis hiervan een afgewogen beslissing kan nemen. Als het aanbod slechts beperkt of tijdelijk beschikbaar is, wordt dit ook aangegeven.

Alle teksten, afbeeldingen, prijzen, etc. zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. Opreis.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en deze fouten binden opreis.nl niet.

Overige producten
Via opreis.nl worden diverse reisgerelateerde producten aangeboden zoals bemiddeling bij visa en uitnodigingsbrieven, boeken, reisartikelen, etc.
Opreis.nl is voor de levering van sommige van deze producten afhankelijk van derden en overheidsinstellingen. Alle op de site genoemde levertijden zijn op basis van gangbare termijnen en onder voorbehoud van tijdige verwerking door autoriteiten, alsmede overmacht en onvoorziene omstandigheden.

Annuleren en/of wijzigen door consument
In geval van annulering van de reisovereenkomst is de consument in ieder geval de boekingskosten verschuldigd. Bij annulering door de consument is deze verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. De annuleringskosten kunnen oplopen tot 100% van de reissom.

Het annuleren van vliegtickets is onder de voorwaarden van vliegmaatschappijen niet mogelijk. Wijzigingen of annuleringen van vliegtickets dient consument zelf met de vliegmaatschappij te regelen.

Opreis.nl kan niet garanderen dat wijzigingen in gegevens zonder meer kunnen worden doorgevoerd. Eventuele kosten komen voor rekening van de consument.

Bij annulering is het raadzaam te kijken of de redenen zijn gedekt door een annuleringsverzekering die consument mogelijk, separaat, heeft afgesloten.

Annuleren en/of wijzigen door opreis.nl
De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de consument onverwijld meedeelt. De consument kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Opreis.nl behoudt zich het recht voor de reis te annuleren wanneer consument onjuiste dan wel onvolledige relevante informatie over zichzelf of andere personen heeft verstrekt.

Indien het geboekte niet kan doorgaan zal opreis.nl consument direct op de hoogte stellen.

Betaling
De op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- of typefouten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Afhankelijk van de reis, dient deze bij het boeken volledig betaald te worden, of betaalt consument eerst een aanbetaling en later de restsom.

Betalingen kunnen online worden verricht via iDeal (NL) of Bancontact/MrCash (BE).

In geval van aanbetaling is de consument die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiƫle verplichtingen heeft voldaan, van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de reis geannuleerd worden waarbij eventuele aanbetalingen kunnen worden verrekend met de annuleringskosten. Boekingskosten worden altijd ingehouden na annulering door achterstallige betaling.

Consument is zelf verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten voor bagage, buitenlandse transacties, visa, vaccinaties en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

Klachten
Heb je klachten? Vertel het ons. Ben je tevreden? Vertel het anderen.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De consument richt zich bij klachten eerst tot de betrokken dienstverlener, als dat niet helpt tot de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is de reisorganisator.

Als het probleem op locatie niet tot volle tevredenheid kan worden opgelost dient consument contact op te nemen met de klantenservice van opreis.nl via mail of telefoon.

Consument kan tot drie dagen na terugkomst een klacht indienen bij opreis.nl. Opreis.nl streeft ernaar binnen 15 werkdagen met een passende reactie te komen.

Algemene informatie
De consument dient voorafgaand aan de reis te controleren welke reisdocumenten hiervoor nodig zijn. Dit betreft documenten als ID, paspoort en visa. Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid en voldoende geldigheid van reisdocumenten.

Consument is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering. Consument draagt zelf verantwoordelijkheid om na te gaan of vaccinaties of andere gezondheidsmaatregelen nodig zijn voorafgaand aan de reis. Opreis.nl is niet aansprakelijk voor ongevallen of gezondheidsproblemen opgedaan tijdens het verblijf. Opreis.nl is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de reissom, danwel de prijs van het afgenomen product of dienst.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Opreis.nl kan deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen waarbij de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten.

opreis.nl BV
KvK 63926806
januari 2016